20-nji iýulda ABŞ-ly milliarder Jeff Bezos “New Shepard” gämisi bilen kosmosa uçar. Uçuşa dünýäniň iň garry we iň ýaş kosmonawtlary hem gatnaşar. Kosmos gämisinde Bezos bilen bir hatarda onuň inisi, 82 ýaşly zenan pilot Wally Fank, Oliwer Deman atly 18 ýaşly oglan hem bolar. Syýahat şowly bolsa, Funk kosmosa çykan iň garry kosmonawt bolar. Demen bolsa kosmosa giden iň ýaş kosmonawt hökmünde taryha girer. ABŞ-nyň awiasiýa we kosmos gullugy (NASA) hem-de ABŞ-nyň howa güýçleri Ýerden 80 km belende galanlary kosmonawt hasaplaýar. “New Shepard” 100 kilometrden ýokary çykar. Kosmos gämisi, takmynan, 10 minut dowam etjek syýahatdan soň paraşýutyň kömegi bilen Ýere gonar. Bu uçuşdan alnan girdeji uly bölegi haýyr-sahawat guramasyna geçiriler.

Ýeri gelende bellesek, golaýda “Virgin Galactic”-iň eýesi, iňlis telekeçisi Riçard Branson “VSS Unity” atly kosmos gämisi bilen ýerden 88 km ýokary çykdy. Şeýlelikde, Branson kosmosa çykan ilkinji milliarder boldy.