Hy­taý­da ýo­ka­ry tiz­lik­li ot­ly­nyň tä­ze nus­ga­sy ta­nyş­dy­ryl­dy. Onuň tiz­li­gi sa­gat­da 600 ki­lo­met­re ýet­ýär. Jem­gy­ýet­çi­lik ula­gy «Mag­lev» ot­ly ul­ga­my­na de­giş­li­dir. Bu ul­gam­da rels bi­len ula­gyň me­tal ti­gir­le­ri­niň ara­syn­da mag­nit meý­da­ny eme­le ge­lip, olar bir-bi­ri­ni itip, äpet ula­gy ho­wa­da he­re­ket et­dir­ýär. Şeý­le­lik­de, ti­gir bi­len rel­siň ara­syn­da­ky sür­tül­me do­lu­ly­gy­na di­ýen ýa­ly ara­dan aý­ryl­ýar. Mu­ňa ýer­de uç­ýan ot­ly di­ýil­se hem ýal­ňyş bol­maz. Ýur­duň Şan­dun we­la­ýa­tyn­da­ky Sing­dao şä­he­rin­de iş­le­nip taý­ýar­la­nan ula­gyň ge­çen ýy­lyň iýun aýyn­da Şan­haý­da sy­nag­dan ge­çi­ri­len­di­gi mä­lim edil­di. Ot­ly ul­ga­my ýo­lag­çy gat­na­wy­na baş­lan ýag­da­ýyn­da dün­ýä­niň iň ýo­ka­ry tiz­lik­li ot­lu­sy bo­lar.

Hä­zir­ki wagt­da Pe­kin-Şan­haý ara­ly­gy­ny ýo­ka­ry tiz­lik­li ot­ly bi­len 5,5 sa­gat­da, uçar bi­len 3 sa­gat­da ge­çip bol­ýar. Em­ma bu teh­no­lo­gi­ýa iki şä­he­riň ara­ly­gy­ny 2,5 sa­gat­da geç­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer.

Hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­niň iň ýo­ka­ry tiz­lik­li ot­lusy Hy­ta­ýyň Şan­haý şä­he­ri­niň ae­ro­por­ty bi­len şä­her mer­ke­zi­niň ara­ly­gyn­da­ky 30 ki­lo­metr ara­lyk­da he­re­ket ed­ýär. Soň­ky ýyl­lar­da ot­ly ýol­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­ny art­dy­ran Hy­taý ýo­ka­ry tiz­lik­li ot­ly teh­no­lo­gi­ýa­syn­da hem dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy ýur­dy ha­sap­lan­ýar. Ge­çen ýy­lyň ahy­ryn­da­ky mag­lu­mat­la­ra gö­rä, ýurt­da 37 müň 900 ki­lo­metr­lik ýo­ka­ry tiz­lik­li ot­ly ýo­ly bar.

Ýüsüp HALLYÝEW,
S. A. Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba
ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň ta­ly­by.