Bäş ýyllyk arakesmeden soň, sportuň iň uly guramaçylygy bolan tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawy tutaşdyryldy. Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda geçirilýän XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary resmi ýagdaýda açyk diýlip yglan edildi. Milli stadionda geçirilen açylyş dabarasyna Ýaponiýanyň Imperatory, Premýer-ministri, şol sanda HOK-yň Prezidenti Tomas Bah we beýleki resmi adamlar, käbir ýurtlaryň syýasy wekilleri gatnaşdylar. Ýapon milliliklerini açyp görkezýän görkezme çykyşlary bilen başlan dabaranyň iň tolgundyryjy pursatlary gatnaşýan ýurtlaryň türgenleriniň baýdaklary bilen geçmegi boldy. Adatça Gresiýanyň türgenleriniň geçişligi bilen başlan dabarada türkmen tugy hem al-asmanda galgady. Gülbadam Babamyradowa bilen Merdan Ataýewiň bilelikde ýaşyl tugumyzy göterip geçmegi milli buýsanja öwrüldi. Ýurtlaryň türgenleriniň geçişligi tamamlanandan soň Imperator Olimpiýa oýunlaryny açyk diýip yglan etdi. Ondan soň Tomas Bah dabara gatnaşanlara, türgenlere, teleýaýlymda tomaşa edýänlere ýüzlendi. Ahyrynda-da 4 sagada golaý wagtlap dowam eden dabaranyň soňunda ýaponiýaly belli tennisçi Naomi Osaka alawy tutaşdyrdy. Fužiama dagynyň maketinde tutaşdyrylan bu alaw 8-nji awgusta çenli lowlar.

Ertirden başlap, ilkinji medallar gowşurylyp ugrar. 9 türgen bilen wekilçilik edýän Türkmenistanyň ýygyndysyna-da uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris!