Tokio 2020-de ýüzmek ýaryşlarynda şu gün ýene-de 4 medal gowşuryldy. Zenanlaryň arasynda 200 metr aralygy bras usuly ýüzmekde Günorta Afrikanyň ýüzüjisi Tatýana Şoenmaker ýeňiş bilen tamamlady. Onuň görkezen netijesi 2 minut 18,95 sekunda deň boldy. Bu görkeziji dünýä rekordy hökmünde hasaba alyndy. Ol bu ugurda amerikaly ýyldyz ýüzüji Lili Kingden hem-de Enni Lazordan öňe saýlandy. Tatýana Şoenmaker 100 metr bras ýaryşynda kümüş medaly eýeläpdi.