ABŞ-nyň «Square» at­ly kom­pa­ni­ýa­sy Awst­ra­li­ýa­nyň «Af­ter­pay» tö­leg ul­ga­my­ny do­lu­ly­gy­na sa­tyn al­dy. 29 mil­liard dol­lar­lyk yla­la­şyk Awst­ra­li­ýa­da ama­la aşy­ry­lan iň uly sa­tuw bol­dy. «Square» kom­pa­ni­ýa­sy­na «Twit­ter»-iň esas­lan­dy­ry­jy­sy Jek Dor­si ýol­baş­çy­lyk ed­ýär. Bu ba­ra­da Dor­si ha­bar ber­di. «Af­ter­pay» beý­le­ki tö­leg ul­gam­la­ryn­dan ta­pa­wut­ly­lyk­da «Hä­zir al, soň tö­le!» hyz­ma­ty­ny hö­dür­le­ýär. 2015-nji ýyl­da esas­lan­dy­ry­lan bu ul­gam­dan 100 müň söw­da no­ka­dy peý­da­lan­ýar. Plat­for­ma­nyň 16 mil­li­on ula­ny­jy­sy bar. Jek Dor­si ma­li­ýe ul­ga­my­ny has adyl, el­ýe­ter­li we ýaý­baň ýag­da­ýa ge­tir­mek üçin iş­le­ýän­dik­le­ri­ni aýt­dy. Dor­si «Af­ter­pay» bren­di­niň bu ýö­rel­gä eýer­ýän­di­gi­ni bel­le­di.