Tomus paslynyň ahyrky aýy täze okuw ýylynyň ýetip gelýändigini aňlatmak bilen, ýurdumyzyň şäherlerinde köp sanly mekdep bazarlary iň köp adamly ýerlere öwrülýär. Ene-atalar çagalaryna okuw esbaplaryny alyp bermek bilen, täze okuw ýylyna taýýarlaýarlar. Çagalar üçin mekdep bazarlarynyň guralmagy ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi.

Aw­gust aýy­nyň ba­şy­na paý­tag­ty­myz­da hem-de we­la­ýat­lar­da mek­dep ba­zar­la­ry iş­läp baş­la­dy. Ýur­du­myz bo­ýun­ça je­mi söw­da no­kat­la­ry­nyň 410-sy, şol san­da Aş­ga­bat şä­he­rin­de 55-si, Ahal we­la­ýa­tyn­da 48-si, Bal­kan we­la­ýa­tyn­da 41-si, Le­bap we­la­ýa­tyn­da 79-sy, Ma­ry we­la­ýa­tyn­da 134-si we ýur­du­my­zyň de­mir­ga­zyk se­bi­ti Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da 53-si açyl­dy.
Aly­jy­la­ra amat­ly bo­lar ýa­ly mek­dep ba­zar­la­ry mer­ke­zi ba­zar­lar­da we döw­let dü­kan­la­ry­nyň ýa­nyn­da, ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň go­la­ýyn­da ýer­leş­di­ril­di. Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň kär-ha­na­la­ry ta­ra­pyn­dan gu­ra­lan söw­da no­kat­la­ry mil­li öl­çeg­le­re la­ýyk önüm­ler – okuw­çy­la­ra ze­rur es­bap­la­ryň äh­li­si bi­len üp­jün edi­lip­dir.
Aly­jy­la­ryň is­leg bil­dir­ýän ha­ryt­la­ry­nyň ara­syn­da ýur­du­myz­da ön­dü­ri­len önüm­le­riň ag­dyk­lyk et­me­gi has-da guwan­dy­ry­jy­dyr. Şeý­le ha­ryt­la­ryň ha­ta­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň kär­ha­na­la­ry, şeý­le-de hu­su­sy te­le­ke­çi­ler ta­ra­pyn­dan ön­dü­ri­len okuw egin-eşik­le­ri­ni, aýak­gap­la­ry, dür­li gör­nüş­li köý­nek­lik ma­ta­la­ry, tah­ýa, ça­byt, beg­res ýa­ly mil­li ly­bas­la­ry hem-de şaý-sep­le­ri gör­kez­mek bo­lar. Türk­men döw­let ne­şir­ýat gul­lu­gy ta-ra­pyn­dan ön­dü­ri­len dür­li gör­nüş­li okuw dep­der­le­ri, hu­su­sy te­le­ke­çi­le­ri­mi­ziň sa­tu­wa çy­kar­ýan beý­le­ki okuw esbap­la­ry hem ba­zar­la­ryň iň geç­gin­li ha­ryt­la­ry­dyr.
Ýur­du­my­zyň äh­li ýer­le­rin­de mek­dep ba­zar­la­ry­nyň iş­läp baş­la­ma­gy ene-ata­la­ra we ça­ga­la­ra, ta­lyp ýaş­la­ra tä­ze okuw ýy­ly­na ge­rek bo­lan ha­ryt­la­ry bir ýer­den sa­tyn al­ma­ga ýar­dam ed­ýär. Bu ba­zar­lar­da äh­li ze­rur zat­lar bol­luk bi­len üp­jün edi­len­dir. Mu­nuň özi mil­li Li­de­ri­mi­ziň ýur­du­my­zyň gel­je­gi bo­lan ça­ga­lar ba­ra­da­ky ed­ýän ýa­daw­syz ala­da­la­ry­nyň su­but­na­ma­sy­dyr.
Ýaş­la­ry­my­zyň döw­re­bap bi­lim­dir ter­bi­ýe al­ma­gy, ola­ryň berk be­den­li we sag­dyn ruh­ly, kä­mil dü­şün­je­li yn­san­lar bo­lup ýe­tiş­me­gi ug­run­da ne­ti­je­li iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Bu gün­ki ýaş­lar asu­da Wa­ta­ny­my­za, hor­mat­ly Pre­zi­denti­mi­ze, mäh­ri­ban hal­ky­my­za we­pa­ly bo­lup ýe­tiş­me­gi öz öň­le­rin­de baş mak­sat edip goý­ýar­lar.
Şeý­le bo­lan­soň ýur­du­myz­da ýaş­la­ryň di­ňe bir or­ta we ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de al­ýan bi­lim­le­ri­ni ös­dür­mä­ge däl, eý­sem, ola­ryň ze­rur bo­lan okuw es­bap­la­ry bilen do­ly üp­jün bol­ma­gy hem ga­za­nyl­ýar. Mu­nuň şeý­le­di­gi­ne häzir­ki wagt­da iş­le­ýän mek­dep ba­zar­la­ry­nyň okuw­çy ýaş­lar üçin ni­ýet­le­nen dür­li gör­nüş­li okuw es­bap­laryn­dan do­ly bol­ma­gy hem şa­ýat­lyk ed­ýär.