Hytaýda 90 million ýyllyk äpet ýumurtga tapyldy. Hytaýyň merkezi böleginde bir daýhanyň tapan ýumurtgasyny Kalgari uniwersitetiniň hünärmenleri ylmy taýdan öwrenipdirler. “Live Science” žurnalynda neşir edilen habarda ýumurtganyň ýaşynyň 90 million ýyllykdygy bellenilýär. Hünärmenleriň geçiren ylmy barlaglarynyň netijesinde ýumurtganyň gabygyň berkdigi we içinde döwlegen süňkleriň bardygy ýüze çykaryldy. Ýumurtganyň dinozawrlar döwründe ýaşap geçen we ýok bolup giden “Yuchelys nanyangensis” pyşbagasyna degişlidigi anyklandy.

Bu pyşbagalar gaty uly bolup, olar ýumurtgalaryny yssy we gurak howanyň täsirinden goramak üçin olary çygly toprakda saklapdyrlar.

“Yuchelys nanyangensis” pyşbagasynyň ýumurtgasynyň Galapagos pyşbagalarynyň ýumurtgasyndan birneme kiçidigi, onuň gabygynyň towugyň ýumurtgasyndan alty esse galyňdygy mälim edildi.

Alymlar ylmy-barlaglaryň netijesinde, kellesi we boýny hasaba alynmazdan, pyşbaganyň uzynlygyny 1,6 metre barabardygyny bellediler. Ýumurtganyň içindäki embrion 85 göterim kämilleşipdir.