Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyryna şowly başlan Türkiýäniň ýygyndysy soňky duşuşygynda myhmançylykda Niderlandlaryň ýygyndysyndan 6-1 utulyp, 3-nji orna düşdi. Bu taryhy ýeňlişden soň ýurduň futbol federasiýasy az salym öň milli ýygyndynyň tälimçisi Şenol Güneş bilen özara gepleşiklerden soň, ony wezipesinden boşatdy. Taraplaryň özara ylalaşygyndan soň, tejribeli tälimçi wezipesinden boşadyldy. 69 ýaşyndaky hünärmeniň 2023-nji ýylyň tomsuna çenli şertnamasy bardy. Şenol Güneş ikinji gezek Türkiýäniň milli ýygyndysynyň tälimçisi bolup, ol 2000-2004-nji ýyllar aralygynda 50 duşuşykda topara tälim beripdi. Onuň ikinji başdangeçirmesi gysga bolup, 32 oýunda 15 ýeňiş gazanan topar 7 gezek utuldy. Güneş 2002-nji ýylda Türkiýäniň ýygyndysyna Dünýä Kubogynda 3-nji orny gazandyrypdy.

Güneşiň ornuna Aýkut Kojaman, Okan Buruk, ozalky tälimçilerinden Mustafa Denizli, Fatih Terim dagynyň atlary agzalýar.