Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitaby täsin rekordlary hasaba almagy bilen meşhurdyr. Kitabyň wekilleri dünýäniň iň garry ekizlerine şahadatnama gowşurdylar. Ýaponiýada ýaşaýan ekiz uýalar Umeno Sumiýama bilen Koume Kodama 107 ýyl 300 gün ýaşapdyrlar.
Ekizler 1913-nji ýylyň 5-nji noýabrynda Sýodo adasynda dünýä inipdirler. Degişli sertifikat ýurtda giňden bellenilýän ýaşululara hormat gününde gowşuryldy. “Covid-19” çäklendirmeleri sebäpli hersi başga bir garrylar öýünde ýaşaýan ekizleriň atlarynyň 1-nji sentýabrda tassyklanandygy mälim edildi. Olaryň şahadatnamalary ýörite wekiller tarapyndan iberildi. Sumiýamanyň dört, Kodamanyň üç çagasynyň bardygy mälim edildi.
Bu ugurdaky mundan ozalky rekord Kin Narita we Gin Kaniýe degişli eken. Kin bilen Giniň rekordy 107 ýyl 175 gün eken. Kin 2000-nji, Gin 2001-nji ýylda aradan çykypdyr. Ýapon dilinde altyn we kümüş diýmegi aňladýan Kin we Gin 1892-nji ýylyň 1-nji awgustynda Nagoýada dünýä inipdir. Dünýäniň iň uzak ýaşaýan milletleriniň biri bolan Ýaponiýada ýaşululara aýratyn sarpa goýulýar. Ginnesiň Rekordlar kitabynyň maglumatlaryna görä, dünýäniň iň uzak ýaşly adamy hem Ýaponiýada ýaşaýar. Kane Tanaka häzirki wagtda 118 ýaşynda.