20-nji sentýabrda Kanadada geçirilen Parlament saýlawlarynda Premýer-ministr Jastin Trýudonyň ýolbaşçylygyndaky Kanadanyň liberal partiýasy öňdeligi eýeledi. Liberallar Kanadanyň Konserwatiw partiýasyna berlen sesleriň 35,5 göterimine garşy 46,8 göterim ses bilen üstün çykdylar.
Häzirki wagtda Jastin Trýudonyň partiýasy 156 orna eýe bolup, bu mažoritar hökümeti gurmak üçin zerur bolan 170 orundan 14 orun azdyr. Konserwatorlar 123 orun alýarlar. Trýudo täze saýlawlary yglan etmezden ozal, partiýasynyň Parlamentde 155 orny bardy.
Obşinalar palatasysyna geçirilen saýlawlaryň netijelerinden soň täze kabinet dörediler we Premýer-ministr kesgitlener. Beýleki Parlament toparlarynyň pozisiýasyndan garaşsyz mažoritar hökümet döretmek üçin ýeňiji partiýa 338 ornuň azyndan, 170-sine eýelik etmeli. Pikir soralyşyklaryň köpüsinde Jastin Trýudo tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän nobatdaky azlyk kabinetiniň dörediljekdigi çaklanylýar. CBC we CTV News teleýaýlymlary täze kabinetiň azlyk hökümet boljakdygyny çaklaýarlar.