22-nji sentýabrda, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň çäginde ABŞ-nyň başlangyjy bilen COVID-19-a garşy göreş boýunça global sammit geçirildi.

Wirtual formatda geçirilen sammitde ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden çykyş etdi. Ak tamyň başlygy COVAX maksatnamasynyň üsti bilen ýene-de 500 million doza “Pfizer” sanjymyny bermek isleýändigini mälim etdi. COVAX munuň özi BSGG, ÝUNISEF we GAVI bileleşigi tarapyndan sanjymy adalatly paýlamak boýunça başlangyçdyr. Köp ýurt oňa goşuldy, käbiri donor hökmünde, käbirleri bolsa, serişdeleri alyjy hökmünde goşuldylar.

ABŞ-nyň Prezidenti sammiti açyp, tutuş halkara jemgyýetçiligini pandemiýa garşy göreşde tagallalaryny birleşdirmäge, adamlaryň saglygyny goramaga, bütin dünýäde sanjymlary ýola goýmaga we pandemiýadan soň dikeldiş boýunça işleri güýçlendirmäge çagyrdy.

Jo Baýden dünýädäki pandemiýadan üstün çykylýança ABŞ-nyň öz ýurdundaky pandemiýany ýeňip bilmejekdigini aýtdy. Prezident, Waşingtonyň COVID-19-a garşy global göreş üçin eýýäm 15 milliard dollardan gowrak serişde bölüp berendigini, şeýle hem, öz ätiýaçlyklaryndan 130 million dozany goşmak bilen COVID-19-a garşy sanjymyň 160 million dozasyny daşary ýurtlara iberendigini aýtdy. Mundan öň hem ABŞ “Pfizer” sanjymynyň ilkinji 500 million dozasyny satyn alyp, COVAX maksatnamasy boýunça daşary ýurtlara haýyr-sahawat üçin ugradypdy. Jo Baýden garyp ýurtlar üçin ýene-de 500 million dozany satyn almaga taýýardygyny mälim etdi.

-Amerikada şu güne çenli berlen her sanjymy beýleki ýurtlarda üç sanjym bilen üpjün etmegi wada berdik – diýip, Jo Baýden COVID-19 boýunça sammitde aýtdy.

BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterreş öz çykyşynda sammite çagyrandygy üçin Prezident Baýdene minnetdarlyk bildirdi. Häzirki wagtda pandemiýany ýeňip biljek täsirli COVID-19 sanjymlarynyň bardygyny aýtdy. Şeýle-de bolsa, global saglyk ulgamy henizem 4,5 million adamyň ömür tanapynyň gyrylmagyna garşy durup bilmedi we bu san ýene-de artýar – diýip, dünýäde sanjymlaryň global meýilnamasyna goldaw berilmegini isledi.