Koronawirus pandemiýasy sebäpli Nobel baýragynyň eýelerine baýraklaryň gowşurylyş dabarasy Stokgolmda we Osloda däl-de, öz ýurtlarynda geçiriler. Bu barada Nobel gaznasynyň sahypasynda mälim edilýär.

-Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar 2021-nji ýylda ýeňijilere baýraklaryň öz ýurtlarynda gowşurylmagyna sebäp boldy – diýip, Nobel gaznasynyň ýerine ýetiriji müdiri Widar Helgesen aýtdy.

Şeýle hem ýerli neşirlerde dabaranyň nähili tertipde boljakdygy habar berilmedi.

Nobel hepdeligi 6-12-nji dekabr aralygynda Stokgolmda we Osloda geçiriler. Çäräniň gün tertibi oktýabr aýynyň ortalarynda yglan ediler.

2020-nji ýylda pandemiýa sebäpli Nobel baýragynyň gowşurylyş dabaralary onlaýn ýagdaýda geçirilipdi.