Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşe (CICA) gatnaşýan ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň VI maslahaty 11-12-nji oktýabrda Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultanda geçirildi. Duşuşykda howpsuzlyk we sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, şeýle hem Owganystandaky ýagdaý, şol sanda, owgan halkyna kömek bermek mümkinçiligini ara alnyp maslahatlaşyldy.

CICA ykdysady, harby-syýasy, ynsanperwer we daşky gurşaw, şeýle hem, täze kynçylyklar we wehimler babatynda amaly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmak üçin esasy sebit gepleşikleri platformasydyr. Forum 1992-nji ýylda Gazagystanyň başlangyjy bilen döredildi. CICA sekretariaty Nur-Soltanda ýerleşýär.

Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiň (CICA) düzümine 27 döwlet girýär (Russiýa, Azerbaýjan, Owganystan, Bangladeş, Bahreýn, Wýetnam, Müsür, Ysraýyl, Hindistan, Iordaniýa, Yrak, Eýran, Gazagystan, Kamboja, Katar, Gyrgyzystan, Hytaý, Mongoliýa, BAE, Palestina, Pakistan, Respublikasy Koreýa, Täjigistan, Taýland, Türkiýe, Özbegistan, Şri-Lanka). 14 ýurduň we bileleşigiň synçy statusy bar (Türkmenistan, Belarus, Indoneziýa, Laos, Malaýziýa, ABŞ, Ukraina, Filippinler, Ýaponiýa, BMG, Arap döwletleriniň ligasy, Halkara Migrasiýa Guramasy, ÝHHG, Türki dilli ýurtlaryň parlament Assambleýasy).

Gatnaşýan ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlarynyň maslahaty azyndan dört ýylda bir gezek geçirilýär. Maslahatyň dowamynda CICA agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň ýygnaklary gurnaldy. Daşary işler ministrleriniň Nur-Soltanda geçirilýän häzirki ýygnagynyň gün tertibiniň, esasy bölümlerinde ynamy güýçlendirmek çärelerini artdyrmak nukdaýnazaryndan forumyň ösüşiniň geljegine gönükdirildi. Russiýanyň başlangyjy bilen, indi CICA-da täze bir ugur – maglumat howpsuzlygy pudagynda hyzmatdaşlyk ýola goýular. COVID-19 pandemiýasynyň fonunda epidemiologik howpsuzlyk mowzugy CICA-nyň täzelenen ynam çäreleri katalogyna girizildi.

Ulag we logistika, syýahatçylyk we bilim ýaly ugurlarda bu birleşigiň platformasynda durmuşa geçirilýän başlangyçlar, integrasiýa gün tertibinde üstünlikli işleýän ŞHG, ASEAN we ÝYB-niň degişli ädimleriniň üstüni doldurýar. Duşuşykdan soň syýasy jarnama kabul edildi. CICA-nyň paýhasly adamlar geňeşi, ynamy berkitmek çärelerini güýçlendirmek üçin dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmek boýunça teklipleri taýýarlamaK maksady bilen döredildi.