Geçirilen barlaglar kitleriň tebigata uly peýdasynyň bardygyny ýüze çykardy. Gury ýerde ösümlikler howany arassalaýan bolsa, ummanlary hem kitler arassalaýar. Agaçlaryň howadaky kömürturşy gazyny arassalaýandygy öňden bäri mälimdir. ABŞ-nyň San-Fransisko şäheriniň kenaryna golaý ýerlerde, ummanda geçirilen barlaglarda bu jandarlaryň bedeninde köp mukdarda kömürturşy gazyny saklaýandygy ýüze çykaryldy. Iň uly jandar hasaplanýan kitler ölenlerinden soňra ummanyň aşagyna çökýär. Şeýlelikde, onuň bedenindäki kömürturşy gazy hem deňziň düýbünde galyp, deňiz ekoulgamynyň arassalygyna goşant goşýar.

Häzire çenli ýüzlerçe kit awlandy. Emma soňky ýyllarda olaryň awlanmagyna çäklendirmeler girizildi. 2014-nji ýylda geçirilen barlaglara görä, olaryň awlanan döwründe kitleriň sany 66 göterim azalypdyr. Alymlar kitleriň awlanmadyk döwründe olaryň her ýylda 1,9 milliard tonna çenli kömürturşy gazyny ýok edendiklerini belleýärler.