Dünýäniň iň garry adamydygy çaklanylýan we XIX asyry gören soňky adam hasaplanýan Franciska Susano 124 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Filippinleriň Kabankalan şäherinde ýaşaýan aýala ýakynlary Lola diýip üzlenýärdiler. Onuň adynyň Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabyna girizilmegi üçin ýüz tutulandygy, emma belli netijä gelinmändigi mälim edildi.