2-nji dekabrda Nýu-Ýorkuň merkezinde 24 metrlik Täze ýyl arçasynyň çyralarynyň ýakylyş dabarasy geçirildi. Rokfeller merkeziniň öňündäki müňlerçe çyra bilen yşyklandyrlan Täze ýyl arçasy oturdylan meýdança isleg bildirýänleriň ählisi üçin açyldy. Şäheriň häkimi  simwoliki düwmä basdy.

Arça 50 müňden gowrak dürli reňkli LED çyralary bilen bezeldi. Täze ýyl arçasyny üç million billur bilen örtülen 400 kilogramlyk ýyldyz bezeýär. Iki sagat dowam eden dabara göni ýaýlym arkaly görkezildi. Meşhur ýyldyzlar tomaşaçylar üçin çykyş etdiler. Baýramçylyk illýuminasiýasy Manhetteniň köçelerini ýanwara çenli yşyklandyrar.