Koronawirus pandemiýasynyň 2022-nji ýylda gutaryp biljekdigini Bütindünýä saglyk guramasynyň (BSG) başlygy Tedros Adan Gebreýesus habar berdi.

-2022-nji ýyl pandemiýanyň gutarýan ýyly bolmaly – diýip, ol belledi.

Şol bir wagtyň özünde, BSGG-niň başlygy omikron-ştammyň “deltadan” has çalt ýaýraýandygyna ünsi çekdi. Onuň sözlerine görä, indi munuň “ynandyryjy subutnamasy” bar.

-Indi sanjym edilen ýa-da syrkawlap açylan adamlara wirus ýokaşmagy, şol sanda, gaýtadan ýokaşmagy ähtimal – diýip ol belledi.

Diňe sanjymlaryň ulanylmagy dünýäniň bu çylşyrymly ýagdaýdan çykmagyna ýol bermejekdigini we howpsuz aralyk, maska düzgüni we el arassaçylygy ýaly beýleki çärelere gözegçilik edilmelidigini aýtdy.