Pandemiýanyň başlan wagty köp işiň onlaýn ýerine ýetirilmegi, birnäçe işiň togtadylmagy (lokdaun), ýük we ýolagçy gatnawlarynyň azalmagynyň tebigata ýetiren oňyn täsirleri barada täzelikler peýda bolupdy. Mysal üçin, Wenesiýada birnäçe ýyldan bäri görünmeýän balyklar deňiz kenaryna golaý gelipdi, guşlaryň ilatly ýerlere göçüp gelendigi anyklanypdy. ABŞ-da geçirilen barlagyň netijesinde bolsa, pandemiýanyň howa ýetiren oňyn täsiri ýüze çykaryldy. Geçirilen ylmy işde ýyldyrym çakmagynyň 19 göterim azalandygy anyklandy. Atmosferadaky aerosol atly kiçijik bölejikler ýyldyrym çakmagyň ähtimallylygyny artdyrýar. Howadaky bu bölejikler, esasan, ýangyjyň ýanmagy netijesinde emele gelýär. Pandemiýa döwründe  howadaky aerosol konsantrasiýasy azalypdyr.

Massaçusets Tehnologiýa Institutynyň geçiren barlagynda 2020-nji ýylda, esasan-da bahar aýlarynda adamlaryň öýünde oturmagy sebäpli has az energiýa sarp edilipdir. Bu bolsa, howanyň we suwuň arassalanmagyna getiripdir. Institutyň hünärmenleri ýyldyrymlary ölçemek üçin üç görnüşli usuldan peýdalanypdyrlar. Netijede, aerosol konsantrasiýasynyň ýyldyrymlaryň azalmagy bilen baglanyşyklydygy ýüze çykaryldy.

Adamlaryň ulag serişdelerini az ulanmagy ýangyç önümçiligini we daşalyşyny hem azaldypdyr. Mundan başga-da howa gatnawy hem ep-esli azaldy.