Şu gün Hytaýyň paýtagty Pekinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy bolar. Dabara Aşgabat wagty bilen 17:00-da başlanar. Dünýäniň iň iri iki sport baýramçylygynyň biri hasaplanýan gyşky Olimpiýa oýunlaryna bu ýyl 91 ýurtdan 2871 türgen (1581 erkek, 1290 zenan) gatnaşýar. Olar 20-nji fewrala çenli dowam etjek bu sport baýramçylygynda sportuň gyşky görnüşleriniň umumylykda 7-siniň 15 ugry (dag lyžasy, biatlon, bobsleý, skeleton, körling, figuralaýyn typmak, şort-trek, lyžaly ýaryş, hokkeý, fristaýl, snoubord, sanili sport, tramplinden lyžaly bökmek, konkili typmak, iki görnüşli lyža) boýunça özara bäsleşerler. Gatnaşýan 91 ýurduň ikisinden – Gaiti bilen Saud Arabystanynyň türgenleri ilkinji gezek gyşky Olimpiýa oýunlaryna wekilçilik ederler. Russiýaly türgenler Russiýanyň Olimpiýa Komiteti diýen at bilen çykyş ederler. 4-20-nji fewral aralygynda geçiriljek Pekin 2022 gyşky Olimpiýa oýunlarynda sportuň käbir görnüşleri boýunça (hokkeý, körling, fristaýl, figuralaýyn typmak) bäsleşiklere açylyş dabarasyndan öň badalga berlendigini hem belläp geçeliň.

PEKIN TOMUSKY HEM GYŞKY OLIMPIÝA OÝUNLARYNY GURAÝAN ILKINJI ŞÄHER

Açylyş dabarasy Pekindäki Guş höwürtgesi stadionynda geçiriler. Ýeri gelende aýtsak, Pekin şäheri tomusky hem-de gyşky Olimpiýa oýunlarynyň geçirilen ilkinji şäheri bolar. Mälim bolşy ýaly, 2008-nji ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlary-da Pekinde geçirilipdi.

4-NJI GEZEK AZIÝADA GEÇIRILÝÄR

Gyşky Olimpiýa oýunlary yzly-yzyna 2-nji, umumylykda-da 4-nji gezek Aziýa yklymynda guralýar. Mundan öň 1972-nji we 1998-nji ýyllarda Ýaponiýanyň degişlilikde, Sapporo hem-de Nagano şäherlerinde, şeýle-de 2018-nji ýylda Günorta Koreýanyň Phýonçhan şäherinde geçirilipdi.

TOMUSKY OLIMPIÝA OÝUNLARY BILEN BIR ÝYLDA GURALÝARDY

1924-nji ýyldan gözbaş alyp gaýdýan gyşky Olimpiýa oýunlary şol ýyl Fransiýanyň Şamoni şäherinde guralypdy. Gyşky Olimpiýa oýunlary iň köp ABŞ-da geçirilip, 1932-nji ýylda Leýk Plasidde, 1960-njy ýylda Skwo-Wallide 1980-nji ýylda ýene-de Leýk Plasidde we 2002-nji ýylda Solt Leýk Sitide guraldy. Fransiýada 3 (1924, 1968, 1992), Awstriýada (1964, 1976), Kanadada (1988, 2010), Italiýada (1956, 2006), Norwegiýada (1952, 1994), Şweýsariýada (1928, 1948) hem-de Ýaponiýada (1972, 1998) 2 gezek, şeýle-de, Germaniýadyr (1936) Ýugoslawiýada (1984), Russiýada (2014) 1 gezek gyşky Olimpiýa oýunlary geçirildi. 1992-nji ýyla çenli gyşky Olimpiýa oýunlary tomusky Olimpiada bilen bir ýylda geçirilip gelinýärdi. Ýöne 1996-njy ýyldaky gyşky Olimpiada 1994-nji ýyla geçirilip, şondan bäri-de tomusky Olimpiýa oýunlarynyň bolmaýan ýylynda guralyp gelinýär. Başgaça aýdylanda, sportuň iň uly iki baýramçylygy her 2 ýyldan gezekleşip geçirilýär.