6-njy fewralda Russiýada ýurduň raýatlarynyň hassahana ýerleşdirilmegini hem-de kowide uçran näsaglary izolýasiýa edilmegini ýönekeýleşdirýän düzgünler güýje girizildi. Indi hassalar palatada bir hepde wagtyny geçiren bolsa, hatda, “oňyn” synag netijesi bilen hem hassahanadan boşadylyp bilner. Öý izolýasiýasynda-da edil şonuň ýaly. Elbetde, bu ýerde çynlakaý lukmançylyk kömegine mätäçler barada gürrüň gitmeýänligi bellidir. Mundan başga-da, okuwçylaryň 20%-den gowragynda kowid bardygy tassyklanan halatynda, mekdep synplary we çagalar baglary izolirlener.

-Omikron ştammynyň netijesinde, ýüze çykýan koronawirus ýokançlygy ýeňil geçýär. Muňa garamazdan, adamlar hassahana gelmegini dowam etdirýärler we agyr hassalar reanimasiýa bölümine geçirilýär. Häzirki wagtda reanimasiýa bölümini, adatça, sanjymy doly almadyk hassalaryň doldurýandygyny bellemelidiris – diýip, Nižniý-Nowgoroddaky ýokanç keseller hassahanasynyň baş lukmany Olga Smirnowa aýdýar.

Russiýa hem beýleki ýurtlar ýaly, keselleriň derejesi boýunça rekordlaryny täzeleýär. Lukmanlar omikronyň öňki ştamlara garanyňda, ep-esli ýeňil geçýändigini belleýärler. Ýöne bilermenler munuň diňe bir koronawirusyň aýratynlygy bilen bagly däl-de, eýsem, köpleriň öňem bu keseli azda-kände göterýändigi ýa-da sanjym edilmänligi bilen düşündirýärler.