Ang­li­ýa­nyň Kemb­rij uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry­nyň ge­çi­ren bar­lag­la­ry ça­ga­nyň mek­de­be bar­man­ka deň-duş­la­ry bi­len oýun oý­na­ma­gy­nyň gel­jek­de ze­hin taý­dan has sag­dyn bol­jak­dy­gy­ny ýü­ze çy­ka­ryp­dyr. Ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň Bi­lim fa­kul­te­ti­niň bi­ler­men­le­ri ça­ga­la­ryň deň-duş­la­ry bi­len oý­na­mak en­di­gi­niň ze­hi­niň ka­da­ly bol­ma­gy­na oňyn tä­sir ed­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýän de­lil­leri ta­pan­dyk­la­ry­ny bel­le­ýär­ler. Bar­la­gyň çäk­le­rin­de 2003-nji hem-de 2004-nji ýyl­lar­da Awst­ra­li­ýa­da dün­ýä inen 1 müň 676 ça­ga ba­ra­da­ky mag­lu­mat­lar sel­je­ri­lip­dir. Ne­ti­je­de, üç ýa­şyn­da deň-duş­la­ry bi­len go­wy ara­gat­na­şyk sak­la­ýan ça­ga­la­ryň 7 ýa­şy­na ba­ran­la­ryn­da ze­hin taý­dan has kä­mil bol­ýan­dyk­la­ry anyk­la­nyp­dyr. Şeý­le ça­ga­la­ryň deň-duş­la­ry bi­len sö­zü­niň aň­sat alyş­ýan­dy­gy, gö­dek he­re­ket­ler­den sak­lan­ýan­dy­gy we duý­gy taý­dan ka­da­ly­dy­gy ýü­ze çy­ka­ryl­dy.
Şeý­le hem ge­çi­ri­len bar­la­gyň ne­ti­je­sin­de oý­nal­ýan oý­nuň wag­ty­nyň däl-de, hi­li­niň hem äh­mi­ýet­li­di­gi bel­le­nil­di. Ge­çi­ri­len bar­lag­da dö­re­di­ji­lik ta­lap ed­ýän oýun­la­ryň, bel­li mak­sa­dy bo­lan oýun­la­ry (bö­le­jik­ler­den jaý gur­mak ýa­ly) ýa-da giz­len­pe­çek ýa­ly «hyz­mat­daş­lyk» ta­lap edil­ýän oýun­la­ryň has peý­da­ly­dy­gy bel­le­nil­di.

Göw­her GU­MY­ŞO­WA,
Da­şo­guz şä­he­rin­dä­ki da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ne ýö­ri­te­leş­di­ri­len 24-nji or­ta mek­de­biň mu­gal­ly­my.