Beýik Britaniýaly bäş ýaşly gyzjagaz Bella Jeý Dark kitap ýazyp, ony öz çeken suratlary bilen hem bezäp, dünýäniň iň ýaş ýazyjysy boldy. Bu kitap “Azaşan pişik” diýlip atlandyrylýar. Kitap müňden gowrak nusgada satyldy. Eseriň nusgalarynyň ýaýramagynda ejesi çynlakaý ýardam berdi. Ejesi öz gyzyna buýsanýandygyny aýtdy. “Azaşan pişik” atly çaklaňja eserde köçede azaşyp, ýeke özüň nätanyş ýerlerde oýnamaly däldigine düşünen pişijek hakda gürrüň berilýär.