Hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladasy bilen ýurdymyzyň ähli pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler ilatymyz üçin ýeňillikli şertleri döredýär. Häzirki wagtda el telefonlarynyň, kompýuterleriň  üsti bilen dürli görnüşli tölegleri tölemek, gerekli öý hojalyk we beýleki zerur zatlary buýurmalar esasynda sargamak,  tele-radio gepleşiklerini görmek, gazet-žurnallary okamak mümkin. Bu bolsa her bir adamyň wagtlaryny tygşytlamaga, dynç alyş wagtyňy mazmunly geçirmäge şert döredýär. Ýurdumyzda çap edilýän islendik gazet-žurnallara elektron we çap edilýän görnüşine abuna ýazylmak bilen metbugat sahypalarynda çap edilýän täzeliklerdir hoş habarlar, gyzykly makalalary okamak bolýar. Ýurdumyzda çap edilýän beýleki neşir önümleri bilen bir hatarda Zaman Türkmenistan gazetiniň muşdaklary diýseň köp. Çünki bu gazetiň elektron we çap edilýän görnüşindäki sahypalarynda her güni diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem dünýä ýüzünde bolup geçýän täzeliklerdir gyzykly maglumatlar bilen tanyş bolmak mümkin. Gazetde dünýä belli aýdymçylaryň, kinofilm artistleriniň durmuşyna degişli berilýän makalalar,  dünýä ýüzüniň rekordlary,  ylym-bilim, sungat, awto, tehnologiýa, sport ugurlary boýunça alnyp barylýan işler, ýetilýän sepgitler, taryhda bolup geçen gyzykly maglumatlar, saglyga peýdaly önümler barada berilýän maslahatlar yzygiderli çap edilýär. Krosswordlar, skanwordlar dürli görnüşli suratly oýunlaryň çap edilmegi boş wagtyny gyzykly geçirmäge mümkinçilik berýär. Çagalar bölüminde berilýän dürli oýunlar, tapmaçalar, multfilmleriň gahrymanlary barada berilýän maglumatlar çagalaryň okamaga, öwrenmäge bolan höwesini artdyrýar, olaryň akyl-paýhasynyň kämilleşmegine ýardam edýär. Hut şunuň bilen baglylykda ähli ildeşlerimize Zaman Türkmenistan gazetiniň abunaçysy bolmaga çagyrýaryn. Gazet sahypalarynda berilýän ähli ugurlar boýunça gyzykly maglumatlar hiç birimizi biparh goýmasa gerek.

Gülhumar HOJAHMETOWA, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrap komitetiniň esasy hünärmeni