300 ýyl mun­dan ozal ita­li­ýa­ly us­sa An­to­nio Stra­di­wa­ri­niň ýa­san iň gym­mat skrip­ka­la­ryn­dan bi­ri auk­sio­na çy­ka­ryl­ýar. Bu gu­ral ame­ri­ka­ly skrip­ka­çy To­şa Zaý­del­e de­giş­li. Auk­sio­ny gur­aý­jy­la­ryň pi­ki­ri­çe, saz gu­ra­ly 16 mil­li­on bi­len 20 mil­li­on dol­lar ara­ly­gyn­da sa­ty­lyp bil­ner.