Şu gün, 27-nji iýunda paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda 4 gatly 32 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň birbada 15-si açylyp ulanylmaga berildi. Täze ýaşaýyş jaýlary ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň giňden dabaralandyrylýan gününde bagtyýar maşgalalara ajaýyp toý sowgady boldy. Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Etrabyň Senagat köçesiniň ugrunda gurlan bu jaýlar 2-3 otagly öýlerden ybaratdyr. Ýokary hil derejesinde bina edilen jaýlarda ekologiýa taýdan arassa, degişli talaplara laýyk gelýän gurluşyk serişdeleri we  enjamlar ulanylypdyr. Olaryň ýanaşyk ýerlerinde ýaş nahallar oturdylyp, ýörite enjamlaşdyrylan meýdançalar, awtoulaglar üçin ýerler göz öňüne tutulypdyr. Açylyş dabarasynda çykyş edenler ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlaryny gurduryp berýändigi üçin hormatly Prezidentimiziň adyna tüýs ýürekden alkyş sözlerini aýtdylar.