1916-njy ýy­lyň 29-njy iýu­nyn­da ame­ri­kan awia­konst­ruk­to­ry, «Boeing» awia­gur­lu­şyk kom­pa­ni­ýa­sy­nyň önüm­çi­li­gi­ni esas­lan­dy­ry­jy we gu­ra­ma­çy Wil­ý­am Ed­ward Boing (1881—1956) adybir awia­kom­pa­ni­ýa­nyň il­kin­ji laýnerini uçur­dy.