Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy.

Gahryman Arkadagymyz hem-de rus Lideri mähirli salamlaşyp, ugurlaryň giň gerimi boýunça okgunly ösdürilýän döwletara gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler.

Prezident Wladimir Putin Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygyny doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, ähli asylly işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, taraplaryň özara tagallalary netijesinde türkmen-rus gatnaşyklarynyň ýyldan-ýyla täze many-mazmun bilen üstüniň ýetirilýändigini belledi. Söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky gatnaşyklar bilen bir hatarda parlamentara hyzmatdaşlygy hem işjeň ösdürilýär. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň şu ýylyň maý aýynda Aşgabatda geçirilen Parlamentara forumy kanunçykaryjy edaralaryň ugry boýunça özara peýdaly gatnaşyklary pugtalandyrmakda anyk ädim boldy.

Taryhyň dowamynda kemala gelen umumylyga hem-de hoşniýetli goňşuçylyga, deňhukuklylyk we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-rus gatnaşyklary iki ýurduň sebitleriniň derejesinde hem üstünlikli ösdürilýär. Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň, Sankt-Peterburgyň, Astrahan oblastynyň we Russiýa Federasiýasynyň beýleki sebitleriniň arasynda ýola goýlan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary munuň aýdyň subutnamasydyr.