Ýaponiýada köp ýyldan bäri ilkinji hasylyň auksiona çykarylmak we gymmat bahadan satylmak däbi bar. Ýurtda “Aomori Heartbeat” atly ülje sortynyň ilkinji hasyly auksionyna çykaryldy. Miwäniň ilkinji hasylyndan alnan 15 sany ülje 600 müň ýene (4400 dollara barabar) satyldy.

Şu ýylyň ilkinji auksionynda bir miwäniň bahasy rekord derejä öwrüldi. Üljäniň her bir miwesi 40 müň ýene (300 dollara barabar) boldy. Bu geçen ýylky bahalar bilen deňeşdirilende, 25% ýokarydyr. Habar berlişine görä, auksionda jemi 11 guty ülje satyldy.

 “Aomori Heartbeat” ülje görnüşi miwesiniň ululygy bilen beýlekilerden ep-esli tapawutlanýar. Miwäniň diametri 2-2,5 santimetre ýetýär. Buldurap duran ülje açyk gyzgylt reňkli bolup, öwüşgini we lezzetli tagamy bilen tapawutlanýar.

Täze ülje görnüşi bu ugurda gyzyklanýan işewür hyzmatdaşlar üçin bahasyna ýetip bolmajak gymmatly miwedir. Belläp geçsek, iki ýyl mundan ozal Tokioda geçirilen auksionda 20 kilogram mandarin rekord derejede, ýagny ABŞ-nyň 10 000 dollaryna satylypdy.

“Aomori Heartbeat” üljesiniň ýene-de Tokionyň golaýyndaky Çiba prefekturasyndaky söwda dükanynda satuwa çykjaryljakdygy habar berildi.

Babageldi ŞAKULYÝEW,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby