Şu gün Kabulda Bütin owgan ýaşulular geňeşi “Loýa Jirga” öz işine başlady. Bu barada Owganystanyň hökümetiniň baş wekili Zabihulla Mujahid mälim etdi.

Mili döwlet teleýaýlymynyň habaryna görä, Z. Mujahid “Loýa Jirga”-nyň owgan halkyna, şeýle-de Eýranda we Pakistanda ýaşaýan owgan bosgunlarynyň wekillerine maslahata gatnaşmaga rugsat berýändigini aýtdy. Geňeşe daşary ýurtlarda ýaşaýan bosgunlaryna wekilçilik edýän wekiller gatnaşýar.

“Bahtar” habarlar gullugynyň habaryna görä, maslahata ýurduň dürli künjeklerinden 3 müň 500 töweregi dini alymlaryň we ýaşulularyň çagyrylandygyny habar berdi.

Geňeş agzalarynyň 7-12-nji synp aralygyndaky gyzlar üçin mekdepleriň açylmagy, hökümetiň görnüşi, Döwlet baýdagy we gimni ýaly birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýar.