Wenesiýada şäher merkezine baryp görmek üçin töleg giriziler. Bu çäre syýahatçylaryň akymyny çäklendirmäge gönükdirilendir. Çünki soňky wagtlar bu şähere gelýän syýahatçylaryň sanynyň barha artýandygy habar berilýär. Ýerli häkimiýetler syýahatçylar bilen şäheriň ýaşaýjylarynyň arasyndaky deňagramlylygy dikeltmäge synanyşýandyklaryny tassyklaýarlar. 10 ýewro möçberindäki töleg indiki ýylyň 6-njy ýanwaryndan girizilip başlanar.