Bu möhüm sene 2000-nji ýylda Bütindünýä ýürek federasiýasynyň başlangyjy bilen peýda boldy. Kardiolog lukmanlary ýürek-damar ulgamynyň patologiýasy bilen baglanyşykly keselleri öwrenmek, anyklamak, gözlemek we bejermek bilen meşgullanýarlar. Ýürek-damar keselleri dünýädäki adamlaryň ölüminiň esasy sebäbi bolup durýar. Keselleriň bu toparyna ýürek işemiýa keseli, kelle beýnisiniň damarlarynyň keseli we periferiýa arteriýalary, dogabitdi ýürek keseli, rewmakardit keseli, damar trombozy we öýken emboliýasy, şeýle hem ýiti şertler – ýürek agyry we insult degişlidir. Iň möhüm organlaryň we ulgamlaryň dogry işleýşi, umuman, adamyň saglygy we doly ömri kardiologyň hünär derejesine baglydyr.

Kardiologiýanyň taryhy birnäçe müň ýyl dowam edýär: gadymy Müsür Ebers papirusynda (miladydan öňki XVII asyr) ýürek işiniň beden üçin ähmiýetine düşünmek bolýar. Gippokrat, Leonardo da Winçi, Andreas Wezaliý, William Harwi damarlaryň ganynyň bir tarapa hereket edýändigini ilkinji gezek synagdan geçiren we ganyň ähli göwrüminiň ýürekden geçýändigini matematiki taýdan hasaplaýan kardiologiýanyň ösmegine goşant goşdy. XIX asyryň başynda kardiologiýa ýürek-damar ulgamynyň kesellerini anyklamak, bejermek we öňüni almak üçin öz usullary bolan garaşsyz lukmançylyk pudagy hökmünde ýüze çykdy.

Kardiologlara eden işleri üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys we bütindünýä hünär baýramy bilen gyzgyn gutlaýarys!

Bahar GAZAKOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.