Häzirki wagtda Russiýanyň Wladiwostok şäherinde «Aziýanyň çagalary» VII halkara sport oýunlary geçirilýär. Oňa ýurdumyzyň wekilleri hem gatnaşýarlar.

Çagalaryň we ýetginjekleriň özboluşly Olimpiadasyndan ilkinji hoş habarlar 31-nji iýulda geldi. Şol gün oýunlaryň ýeňil atletika boýunça ýaryşlaryna badalga berildi. Ildeşlerimizden Sabina Kasymjanowa ýetginjek gyzlaryň arasynda uzak aralyga (3000 metr) ylgamak boýunça guralan ýaryşda ähli bäsdeşlerinden ozup, altyn medal gazandy.

Mundan başga-da, stol tennisi boýunça jübütleýin ýaryşda çykyş eden ildeşlerimiz Ylýas Allanazarow hem-de Alibek Jumanow kümüş medaly gazandylar. Ylýas Allanazarow paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky 43-nji zehinli ýaşlar mekdebinde, Alibek Jumanow Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde okaýar. Bu ýaryşa jemi 10 topar gatnaşdy.

Erkin göreş boýunça 50 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşan Selbi Zahirowa bürünç medala mynasyp boldy. Bu 15 ýaşly türgeniň ilkinji halkara üstünligidir. Türkmenabat şäherindäki 30-njy orta mekdebiň okuwçysy şol şäherdäki 2-nji sport mekdebinde türgenleşýär. Oňa Zafar Nuralyýew, Baýram Alyýew, Umyt Hallyýew, Rozjuma Meredow ýaly tejribeli tälimçiler tälim berýärler. Grek-rim göreşi boýunça geçirilen ýaryşda Aly Sytdyýew 62 kilogram agram derejesinde çykyş edip, bürünç medala eýe bolmagy başardy. Aly Mary şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 10-njy orta mekdebiň okuwçysydyr.