Taryhda ilkinji gezek güýz-gyş aýlarynda geçiriljek Katar 2022 Dünýä Kubogynyň başlanjak wagty öňe süýşürildi. Çempionat ozalky bellenilen gününden 1 gün öňe, ýagny 20-nji noýabra geçirildi. FIFA çempionaty guraýjylaryň islegi, teklibi boýunça şeýle netijä geldi. Şeýlelikde, XXII Dünýä Kubogy 20-nji noýabrda ýekşenbe güni Katar – Ekwador duşuşygy bilen başlanar. Ozalky maksatnama laýyklykda çempionat 21-nji noýabrda Senegal – Niderlandlar duşuşygy bilen başlamalydy. Katar – Ekwador duşuşygy bolsa, şol günüň 3-nji duşuşygy bolmalydy. Ýöne katarlylaryň islegine görä, çempionatyň açylyş duşuşygynda ýer eýeleriniň çykyş etmegi has maksada laýyk bolardy. Aslynda 2006-njy ýyldan bäri Dünýä Kubogy ýaryşlarynda ýer eýeleri “A” toparça düşürilip, çempionat guraýjy ýurduň ýygyndysynyň duşuşygy bilen başlanýardy.

Şunlukda, ýene laýyk 100 günden başlanjak çempionatyň 1-nji duşuşygy 20-nji noýabrda sagat 21:00-da Katar bilen Ekwadoryň arasyndaky duşuşyk bilen başlanar. 21-nji noýabrdaky Senegal – Niderlandlar duşuşygynyň hem başlanjak sagady 15:00-dan 21:00-a süýşürildi. Çempionatyň ozalky 1-nji, täze meýilnama görä, 2-nji gününde ýagny, 21-nji noýabrda duşenbe gününde Angliýa – Eýran (18:00), Senegal – Niderlandlar (21:00) hem-de ABŞ – Uels (00:00) duşuşyklary oýnalar.