Beýik Britaniýanyň Şa zenany Ýelizaweta II aradan çykandan soň ýurtda 10 günlük ýas yglan edildi. Şol sebäpli 10-11-12-nji sentýabrda oýnaljak “Premier Liganyň” 7-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň geçiriljek wagty soňa süýşürildi. Bu barada “Premier Liganyň” ýolbaşçylary: “Onuň alyhezretleri Ýelizaweta II hormatymyzyň nyşany hökmünde Premier Liganyň şu tapgyrdaky duşuşyklarynyň wagty soňa süýşürildi” diýlip, mälim edildi.