«Fro­zen yo­gurt», ABŞ.
ABŞ-nyň bu meş­hur doň­dur­ma­sy­nyň dü­zü­mi­ni süýt bi­len ýo­gurt eme­le ge­tir­ýär. Bu doň­dur­ma­nyň ýag­ly­ly­gy az bo­la­ny üçin ka­lo­ri­ýa ba­bat­da ýe­ňil ha­sap­lan­ýar. ABŞ-nyň çä­gin­de giň­den ýaý­ran «Fro­zen yo­gurt» doň­dur­ma­sy­na ki­wi, ýer­tu­da­na, ma­li­na, ba­nan ýa­ly mi­we­ler, kö­ke owun­tyk­la­ry, ma­ňyz ýa-da kä­bir ýum­şak süý­jü­lik­ler go­şu­lyp iýil­ýär.

«Ge­la­to», Ita­li­ýa.
Ita­li­ýa­nyň piz­za, spa­get­ti ýa­ly dün­ýä bel­li ta­gam­la­ry­nyň bi­ri-de dy­kyz­ly­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýan «ge­la­to» doň­dur­ma­sy­dyr. «Do­ňak­lyk» di­ýen ma­ny­ny aň­lad­ýan «ge­la­to» ter önüm­ler­den taý­ýar­lan­ýar. Gaý­mak­ly, wa­ni­lin­li, şo­ko­lad­ly, ba­dam­ly, fun­duk­ly hem-de pis­se­li gör­nüş­le­ri­ne al­ma, ýer­tu­da­na, ma­li­na, li­mon, ana­nas ýa­ly mi­we­ler we ýu­murt­ga-da go­şul­ýar.

«Kul­fi», Hin­dis­tan.
XVI asyr­da Be­ýik Mo­gol­lar im­pe­ri­ýa­sy döw­rün­de oý­la­nyp ta­py­lan bu doň­dur­ma di­ňe bir Hin­dis­tan­da däl, Uzak Gün­do­gar Azi­ýa ýurt­la­ryn­da-da giň­den ýaý­ran­dyr. «Kul­fi» «üs­ti ör­tü­len kä­se» di­ýen ma­ny­ny aň­ladyp, beý­le­ki doň­dur­ma­la­ra gö­rä, ýag­ly ha­sap­lan­ýar. Sy­gyr süý­dün­den taý­ýar­lan­ýan bu öz­bo­luş­ly ta­ga­myň bä­gül­li, man­go­ly, saf­ran­ly hem-de pis­se­li gör­nüş­le­ri has ýör­gün­li­dir.

«Sor­be­tes», Fi­lip­pin­ler.
Ýur­duň mil­li ta­gam­la­ry­nyň bi­ri bo­lan «sor­be­tes» doň­dur­ma­sy ko­ko­syň süý­dün­den taý­ýar­lan­ýar. Gäw­mi­şiň süý­dün­den hem taý­ýar­lan­ýan bu doň­dur­ma­nyň dü­zü­mi­ne man­go­nyň, awo­ka­do­nyň, ýer­tu­da­na­nyň, ga­wu­nyň hem-de kä­bir ýer­li mi­we­le­riň su­wy go­şul­ýar. Ag­la­ba kö­çe sa­ty­jy­la­ry ta­ra­pyn­dan sa­tyl­ýan bu doň­dur­ma ba­gyş­la­nyp 1979-njy ýyl­da «Ma­mang So­be­te­ro» at­ly fil­m hem su­ra­ta dü­şü­ri­ldi.

«Mochi», Ýa­po­ni­ýa.
Bü­rün­jiň ha­my­ryn­dan taý­ýar­lan­ýan bu ta­ga­myň da­şy ýum­şak mar­me­la­dy ýa­dy­ňa sal­ýar. Ýa­pon­la­ryň meş­hur doň­dur­ma­sy bo­lan «mochi»-niň dü­zü­min­de bü­rün­jiň ha­my­ryn­dan baş­ga-da suw, şe­ker hem-de krah­mal bar. Şep­be­şip du­ran bu doň­dur­ma dür­li mi­we­le­riň su­wy go­şu­lyp, dür­li reňk­de taý­ýar­la­nyl­ýar.

«Spag­het­tieis», Ger­ma­ni­ýa.
Gör­nü­şi ital­ýan­la­ryň spa­get­ti ta­ga­my­na meň­zeş bolan bu doň­dur­ma­ny 1960-njy ýyl­lar­da Ger­ma­ni­ýa­nyň Man­haým şä­he­ri­niň ýa­şaý­jy­sy Da­rio Fon­ta­nel­la oý­lap tap­ýar. Dü­zü­mi wa­ni­lin, ýag­ly gaý­mak (kre­ma), ýer­tu­da­na­nyň şi­re­si hem-de ak şo­ko­la­dyň gy­ryn­dy­syn­dan yba­rat bolan bu doň­dur­ma spa­get­ti ýa­ly gö­rün­me­gi üçin ýö­ri­te gyr­gyç­dan ge­çi­ril­ýär.

«Pa­le­tas», Mek­si­ka.
Içi mi­we­li «Pa­le­tas» doň­dur­ma­sy mek­si­ka­ly­la­ryň meş­hur ta­gam­la­ry­nyň bi­ri­dir. Oňa baş­ga­ça «doň­du­ry­lan mi­we» hem di­ýil­ýär. 1870-nji ýyl­lar­dan bä­ri li­mon, ki­wi, ýer­tu­da­na we mi­we şi­re­si ga­ry­lyp, şe­kil­li gap­ja­gaz­la­ryň için­de doň­du­ry­lyp taý­ýar­lan­ýan bu lez­zet­li iý­mi­tiň hy­ry­da­ry La­tyn Ame­ri­ka­syn­da, ABŞ-da hem-de Ka­na­da­da ju­da köp.

«Ais kacang», Ma­laý­zi­ýa.
Di­ňe bir Ma­laý­zi­ýa­da däl, eý­sem, Sin­ga­pur we Bru­neý­de-de meş­hur bo­lan «ais kacang» doň­dur­ma­sy­na ABC hem di­ýil­ýär. «Noý­ba bu­zy» di­ýen ma­ny­ny aň­lad­ýan «ais kacang» il­kin­ji ge­zek buz­dan we gy­zyl noý­ba­dan taý­ýar­la­nyp­dyr. Hä­zir­ki wagt­da bol­sa mek­ge, ara­his we dür­li mi­we­ler go­şu­lyp iýil­ýär. Ma­laý­zi­ýa­da «ais kacang»-yň üs­tü­ne bir çem­çe adaty gaýmakly doň­dur­ma goý­lup hö­dür edil­ýär.

«Ma­raş doň­dur­ma­sy», Tür­ki­ýe.
Tür­ki­ýä­niň dün­ýä bel­li ta­ga­my bo­lan ma­raş doň­dur­ma­sy ge­çi süý­dün­den, or­hi­de­ýa­nyň kö­kü­niň kül­ke­sin­den hem-de şe­ker­den taý­ýar­la­nyl­ýar. Bu doň­dur­ma XV asyr­da il­kin­ji ge­zek ma­raş­ly Os­man Aga ta­ra­pyn­dan taý­ýar­la­nyp, Tür­ki­ýä­niň di­ňe Kah­ra­man­ma­raş we­la­ýa­tyn­da ön­dü­ril­ýär. Eks­port edil­ýän bu önü­m A, B, C, D, E wi­ta­min­le­ri­ne baý­dy­gy hem-de süýn­ýän­di­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýar.

«Fa­lu­de», Eý­ran.
Ýur­duň mil­li ta­gam­la­ry­nyň bi­ri bo­lan «fa­lu­de» wer­mi­şel şe­kil­li krah­mal bi­len bä­gü­lüň şe­ker go­şu­lan su­wun­dan taý­ýar­lan­ýar. Bu doň­dur­ma­nyň wa­ta­ny Eý­ra­nyň Şi­raz şä­he­ri ha­sap­lan­ýar. Ag­la­ba laý­mon (ýa­şyl li­mon) hem-de pis­se bi­len bi­le­lik­de hö­dür edil­ýän bu doň­dur­ma­nyň saf­ran­ly, bal­ly (ary ba­ly) gör­nüş­le­ri hem bar.