Dünýäde birnäçe ajaýyp we täsin çüwdürimler bardyr. Şol çüwdürimleriň biri hem Awstriýanyň Insbruk şäherinde ýerleşýär. Bu çüwdürim 1995-nji ýylda döredilen Swarowskiý  kompaniýasynyň ýüz ýyllygy mynasybetli döredilen muzeýiň daşky diwarynda ýerleşýär. Adamyň ýüzüniň şekiline meňzeş bolan çüwdürimiň “agzyndan” suw akýar,  “gözleri”  bolsa  Swarowskiý aýnasyndan ýasalan. Onuň şekilini awstriýaly suratkeş Andre Heller döredipdir. Bu täsin binagärlik çözgüdini tejribeli heýkeltaraşlar we binagärler taýýarlapdyr. Binanyň öň tarapyndan, girelgäniň ýokarsyndan guýulýan çüwdürim, tegelek şekilli howza akýar. Muzeý binasy bolsa, depäniň eteginde, ýeriň astynda ýerleşýär. Bu muzeýde dünýädäki iň uly – agramy 300 000 tonna barabar emeli kristal ýerleşip, ol Ginnesiň Rekordlar Kitabyna girizilendir.

Gurbanmyrat RejepowTürkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy