Gazagystanyň paýtagtyna öňki ady bolan Astana gaýtarylyp berler. Gazagystanyň mejlisiniň iki palatasynyň agzalary ýedi ýyllyk prezidentlik möhletiniň girizilmegi hem-de Respublikanyň paýtagtynyň öňki ady Astana dolanmagy bilen baglanyşykly Konstitusiýa üýtgetmeler girizmek baradaky Kanun kabul etdiler. Palatalaryň bilelikdäki mejlisi kanun çykaryjy edaranyň web sahypasy arkaly onlaýn ýaýlyma berilýär.

Majlisiň (aşaky palatanyň) başlygy Erlan Koşanowyň sözlerine görä, deputatlar kanunyň kabul edilmegine biragyzdan ses berdiler.

Mundan ozal Ga­za­gys­ta­nyň Pre­zi­den­tiniň metbugat sekretary Rus­lan Že­ldi­baý Ka­sym-Žo­mart To­ka­ýe­wiň kä­bir de­pu­tat­la­ryň tek­li­bi bi­len ýur­duň paý­tag­ty­nyň ady­nyň üýt­ge­dil­me­gi­ne ra­zy­lyk be­ren­di­gi mä­lim edip­di.