Şu gün Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmen türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmen türgenleriniň halkara ýaryşlarynda gazanan üstünlikleri şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna mynasyp sowgat boldy.

Dabaranyň başynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine iberen Gutlagy okaldy. Gutlagda hususan-da şeýle  diýilýär: Türkmenistan döwletimiz, aýratyn-da, paýtagtymyz Aşgabat halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezleriniň birine öwrüldi. Bu hyzmatdaşlygyň çäklerinde Halkara Olimpiýa Komiteti, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna sport boýunça halkara býurosy, ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komiteti, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bilen parahatçylygyň we ynsanperwerligiň pugtalandyrylmagyny şertlendirýän gatnaşyklaryň gerimi giňeýär. Eziz Diýarymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary, «Amul — Hazar 2018» halkara awtoralli ýaryşy, şeýle-de Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlikli geçirildi. Munuň özi türkmen sportunyň halkara derejedäki abraýynyň ýokarlanmagyna oňyn täsir etdi.

Türkmen sportunyň abraýyny mynasyp goran türgenlere Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan ýadygärlik sowgatlary, şeýle hem 55 dýuýmly “Android” amaly ulgamly “Zemin” telewizorlary sowgat edildi.

Dabara ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary we köp sanly türkmen ýaşlary gatnaşdy. Şeýle hem, ýurdumyzdaky daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, daşary ýurtly we ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

Oberwert (Awstriýa) şäherinde dzýudo boýunça geçirilen Ýewropanyň açyk çempionatynda, Berlin (Germaniýa) şäherinde karatedo boýunça geçirilen halkara ýaryşda, Pardubise (Çehiýa) şäherinde (Çehiýa) şotokan karate boýunça geçirilen dünýä çempionatynda hem-de Moskwa şäherinde (Russiýa) geçirilen «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» atly halkara ýaryşynda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler.

Sportuň karatedo, şotokan karate, dzýudo we sambo görnüşleri boýunça halkara ýaryşlarynda ajaýyp netijeleri gazanan türgenleriň 26-sy altyn medala mynasyp boldy. Türgenleriň 8-si ata Watanymyza kümüş medal bilen dolandy. Ýene 4 türgenimiz bürünç medal gazandy.

Türgenleri sylaglamak dabarasynyň çäklerinde ýurdumyzyň türgenleriniň görkezme çykyşlary boldy. Şeýle hem dabara mynasybetli ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konsertine tomaşa edildi.