Budapeştiň merkezinde Wengriýanyň döwlet baýdagy bilen geçilen ýörişe iki müňden gowrak adam gatnaşdy. Göterilip geçilen baýdagyň uzynlygy – 1848 metr bolup, Wengriýa ynkylabyndan bäri geçen  ýyllary aňladýar. Şunuň ýaly ýöriş ýurtda dördünji gezek geçirilýär.