Ýarym asyr mundan ozal ýurtdan äkidilen “Orfes we Sirenler” atly heýkel toplumy Italiýa gaýdyp geldi. Häzir olar Rimiň sungat muzeýinde mynasyp orunlaryny eýelediler. Orfesiň we Sireniň ýarym zenan, ýarym guş şekilindäki gyzylymtyl-goňur reňkli heýkelleri biziň eýýamymyzdan öňki III asyra degişlidigi çak edilýär.

Bu heýkeller 1970-nji ýyllarda Tarantodaky arheologik zolakda geçirilen gazuw-agtaryş işleri wagtynda tapyldy. Soň ABŞ-a äkidilip, Kaliforniýadaky Getti muzeýine satyldy. Uzak ýyllardan soň hünärmenler gazuw-agtaryş işleriniň bikanundygyny ýüze çykardylar.