Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyza Hytaý Halk Respublikasyndan iki sany täze ýük teplowozy gelip gowuşdy. «CRRC Ziyang Co» zawodynyň ygtybarlylygy hem-de ýokary ýük çekijiligi bilen tapawutlanýan teplowozlarynyň gelip gowuşmagy demir ýollaryň has netijeli işlemegine, ýurdumyzyň mundan beýläk-de okgunly durmuş-ykdysady ösüşine ýardam berer.

Türkmenistan köp asyrlaryň dowamynda Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolmak bilen, häzirki günde ady rowaýata öwrülen bu ýoly täzeden dikeltmekde ulag-kommunikasiýa toplumyna uly ähmiýet berýär. Ýurdumyz özüniň çäk taýdan amatly ýerleşişini nazara alyp, halkara üstaşyr ýük daşamalary bazarynda esasy orunlaryň birini eýeleýär hem-de geljekde Ýewraziýa giňişliginde iri ulag-logistika merkezine öwrüler. Türkmenistan ykdysady taýdan ýakynlaşmak üçin halkara üstaşyr ulag geçelgeleriniň kuwwatyny doly derejede ulanmaga, üstaşyr ýükleriň möçberlerini artdyrmaga çalyşýar. Türkmenistanyň we Hytaýyň ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygy iki tarapyň hem erk-islegi boýunça strategik derejä çykarylan gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam bermek bilen çäklenmän, eýsem, bu möhüm pudagyň okgunly ösüşine-de goşant goşýar. Bu pudagyň öňünde ilata hödürlenilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak, ýolagçy hem-de ýük daşamalaryň möçberlerini artdyrmak, üstaşyr kuwwaty pugtalandyrmak boýunça wezipeler durýar.