Şu gün, 26-njy sentýabrda Ahal welaýatynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti geçirildi. Dabara ýurdumyzyň hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Aleksandr Beglowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet, ýurdumyzdaky daşary ýurtly ilçiler, Russiýanyň “Ural” tans topary, ýerli we daşary ýurtly habarçylar gatnaşdy.

Konsertiň öň ýanynda “Türkmeniň ak öýi” binasynyň giň meýdanynda baýramçylyk çykyşlary guraldy. Ýurdumyzyň medeniýet ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary, dürli teatrlaşdyrylan sahnalar, türkmeniň milli oýunlary görkezildi. Bu ýerde türkmeniň ak öýi, hiňňildikler guralyp, ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilen miwedir gök önümleriň sergisi, alabaý itler, ahalteke bedewidir düýeler myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi.

Soňra “Türkmeniň ak öýi” binasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti geçirildi. Baýramçylyk konsertinde ýurdumyzyň Garaşsyzlyk döwründe gazanan üstünlikleri wasp edilen birnäçe aýdymdyr sazlar ýaňlandy.