Sosial pedagoglaryň halkara güni her ýylyň 2-nji oktýabrynda bellenilýän hünär baýramçylygydyr. 2009-njy ýylyň maý aýynda Kopengagende XVII Halkara Jemgyýetçilik Mugallymlarynyň Maslahaty geçirildi. Bu çärä 44 ýurduň wekilleri gatnaşdy. Maslahat möhüm ähmiýete eýe boldy, çünki ähli sosial pedagoglary üçin halkara baýramçylygy bellemek karary kabul edildi. Sosial pedagogikanyň bilimi sosiallaşma kontekstinde öwrenýän ylymdygyny, ýagny daşky gurşawyň şahsyýetiň döremegine edýän täsirini göz öňünde tutýandygyny bellemek gerek. Sosial pedagogikanyň wezipelerinden biri adama amatly usulda bilim bermäge mümkinçilik berýän çäreler ulgamyny döretmekdir. Täze asyrda dünýä meýilleriniň ösüşi gaty çalt öňe gitdi. Her kim durmuş depginini yzarlap bilenok, käbir adamlar üçin sosial uýgunlaşmak gaty kyn. Ýetginjekleriň aglaba bölegi aýratyn ünsi talap edýär. Sosial pedagoglaryň halkara gününde dünýäniň dürli ýurtlarynda hünär konferensiýalary, forumlar, seminarlar ýaly tematiki çäreler geçirilýär. Onda maşgalanyň jemgyýetiň ösüşindäki wezipesini ýokarlandyrmak, jemgyýetiň jebisligi üçin ruhy, ahlak we jemgyýetçilik-syýasy mümkinçilikler, sagdyn durmuş ýörelgesi we ýaşlar biliminiň meseleleri, sosial gapma-garşylyklar we olary ýeňip geçmegiň usullary, jemgyýeti maglumatlaşdyrmak ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar. Sosial pedagoglaryň taýýarlaýan ýokary okuw mekdepleri hem çäreleri guraýarlar. Uniwersitetler we institutlar hem ylmy we usulyýet oýunlaryny, ussatlyk sapaklaryny we seminarlary geçirýärler.

Aýgül HALLYÝEWA, Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby