Ang­li­ýa­nyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri ba­ra­da mag­lu­mat­lar ber­ýän Ti­mes Hig­her Education (THE) žur­na­ly 2023-nji ýy­la de­giş­li tä­ze sa­na­wy mä­lim et­di. Sa­na­wyň ba­şyn­da Ang­li­ýa­nyň Oks­ford uni­wer­si­te­ti bar. Umu­my sa­naw­da ame­ri­kan uni­wer­si­tet­le­ri ag­dyk­lyk ed­ýär. Hy­taý ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň hem sa­ny art­ýar. Il­kin­ji on­luk­da tu­tuş­ly­gy­na iň­lis dil­li esa­sy iki ýur­duň – ABŞ-nyň we Ang­li­ýa­nyň uni­wer­si­tet­le­ri bar. Ola­ryň 7-si ame­ri­kan, 3-si iň­lis ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­dir.
2018-2023-nji ýyl­lar ara­ly­gyn­da il­kin­ji ýüz­lük­de ame­ri­kan uni­wer­si­tet­le­ri­niň sa­ny 34-den 43-e çy­kyp­dyr. Bäş ýyl­lyk bu dö­wür­de hy­taý uni­wer­si­tet­le­ri­niň sa­ny iki­den ýe­dä ýe­tip­dir.
Iň­lis we ame­ri­kan uni­wer­si­tet­le­rin­den soň­ra iň ýo­ka­ry de­re­jä eýe bo­lan uni­wer­si­tet­ler Şweý­sa­ri­ýa­da bar. 15-nji ýe­ri bu ýur­duň ETH Sýu­rih uni­wer­si­te­ti eýe­le­di. Hy­ta­ýyň Pe­kin uni­wer­si­te­ti 16-njy, Ka­na­da­nyň To­ron­to uni­wer­si­te­ti 18-nji ýe­ri eýe­le­di.
Bu­lar­dan baş­ga il­kin­ji ýüz­lü­ge Sin­ga­pur, Ger­ma­ni­ýa, Awst­ra­li­ýa, Ýa­po­ni­ýa, Şwe­si­ýa, Fran­si­ýa, Bel­gi­ýa, Ni­der­land­lar, Gü­nor­ta Ko­re­ýa we Da­ni­ýa döw­let­le­ri­niň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri gi­rip­dir.
Sa­naw taý­ýar­la­nan­da 15,5 mil­li­on ne­şir­den, 121 mil­li­on sal­gy­lan­ma­dan, 40 müň ada­myň gat­naş­ýan pi­kir­so­raş­ma­syn­dan hem-de hal­ka­ra reý­ting ýa­ly öl­çeg­ler­den peý­da­la­nyl­ýar.