12-nji oktýabrda ýakyn wagtda Koreýa Respublikasynyň Pusan şäherinde gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň derejesinde geçirilmegi meýilleşdirilýän 15-nji «Merkezi Aziýa–Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumyna (MA-KR) taýýarlyk görmegiň çäklerinde wideoaragatnaşyk görnüşinde duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga Merkezi Aziýanyň we Koreýa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlary gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda meýilleşdirilýän Forumyň gün tertibinden gelip çykýan hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da saglygy goraýyş, sanly hyzmatdaşlyk, syýahatçylyk, ekologiýa we energetika, ykdysady howpsuzlyk ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyk meselelerine aýratyn üns berildi. Şeýle hem Bilelikdäki Beýannamanyň we 2023-nji ýyl üçin Forumyň Sekretariatynyň iş Meýilnamasynyň taslamalary boýunça meselelere seredilip geçildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary türkmen tarapynyň bu Forumyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy we konstruktiw dialogy kämilleşdirmäge gyzyklanma bildirýändigini belledi.

Taraplar şeýle hem öňümizdäki çäräniň guramaçylyk-protokol meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.