Hormatly Prezidentimiziň ylmy taýdan esaslandyrylan, öňdengörüjilikli ykdysady syýasatynyň binýadynda ýurdumyzda durmuşa gönükdirilen bazar ykdysadyýetiniň kemala gelmeginde uly ösüşler gazanylyp, ýokary sepgitlere ýetilýär. Bu ugurda maýa goýum syýasaty Türkmenistan döwletimiziň mundan beýläk hem ýokary depginli ösüşini üpjün etmäge, täze iş ýerlerini döretmäge we ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga mümkinçilik berýär. ...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş