Ýarym asyr mundan ozal bir adamdan beýlekisine habar ibermek üçin edilýän amallaryň ählisi köp energiýa we köp wagt talap edýärdi. Indi internetiň kömegi bilen Ýer şarynyň bir nokadyndan beýlekisine birnäçe sekuntda habar iberilip bilner. Beýle bolsa, munuň üçin näçe energiýa gerekkä? Internetiň ähli amatlyklaryna öwrenişdik, emma ony saklamak üçin ummasyz serişde gerekdigi barada pikir hem etmeýäris. Poçta bilen hatlary köne usulda ibermek has tygşytl...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş