El işleri, öz eli bilen bir zadyň döredilmegini öz içine alýan hünäriň bir görnüşidir. Elbetde, el işleri irginsiz zähmet talap edýär, emma muňa garamazdan, onuň bilen meşgullanmagy başarýanlar öz zähmetinden ruhy lezzet alýarlar. Elbetde, el işleriniň ägirt uly artykmaçlygy bar. Öz eliň bilen döredilen zatlaryň ählisi adamzat durmuşynda uly ähmiýete eýedir. Her ýylyň 16-njy noýabrynda El işleriniň bütindünýä gününiň dünýäniň köp ýurtlar...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş