ABŞ-nyň “Orion” kosmos gämisi sürüjisiz uçuş synagynyň çäklerinde 21-nji noýabrda özüniň indiki aýlaw uçuşyndan öň Aýa golaýlady diýip, NASA habar berdi. Ol uçurylandan soň bäş günüň içinde eýýäm 376 müň kilometr ýol külterläp, Aýyň 19 müň kilometr golaýyna bardy.

5-nji dekabrda “Orion” Aýyň daşyndan golaý aralykdan aýlanyp çykar. 11-nji dekabrda “Orion” Kaliforniýanyň kenarlaryna golaý ýere Ýuwaş ummanyna gonar. Onuň bortunda uçuşyň geljekki ekipaža etjek täsirini ölçejek sensorlar oturdylan maneken bar.