Ösen interneti bolan ýurtlaryň ýaşaýjylarynyň ömrüniň üçden bir bölegini onlaýn ýagdaýda geçirýändigi belli boldy. “NordVPN” kompaniýasynyň hünärmenleri 20 ýurtda barlag işlerini geçirenlerinden soň şeýle netijä geldiler. Barlag geçirijileriň pikiriçe, internete iň köp bagly bolan adamlar Gonkongda ýaşaýar. Olar ömrüniň 44 ýyldan gowragyny internete sarp edýän ekenler.

Ömrüniň 41 ýylyny onlaýn geçirýän braziliýalylar ikinji orunda gelýär. 39 ýyl bilen üçünji orunda Meksika gelýär. Günorta Koreýanyň ýaşaýjylary internetde 34 ýylyny, taýwanlylar 33 ýylyny, Italiýanyň we Portugaliýanyň ýaşaýjylary 30 ýylyny, Ispaniýanyň ýaşaýjylary 28 ýylyny, Fransiýanyň we Awstraliýanyň ýaşaýjylary bolsa, 27 ýylyny internetde oturup geçirýändigi anyklanyldy. Pikir soralyşyklar 20 ýurtda geçirildi. Sanawyň soňky setirinde ömrüniň 11 ýylyny internete bagyş eden ýaponiýalylar bar.

Meksikalylar sosial torlarda hemmeden köp oturyp, aýdym deňleýärler. Braziliýalylar filmlere we seriallara tomaşa etmegi halaýarlar. Hepdäniň dowamynda Gonkongyň we Günorta Koreýanyň ýaşaýjylary onlaýn söwda has köp wagtyny sarp edýän ekenler. Şeýle hem, gonkonglylar beýlekilere garanyňda, has köp wideo oýunlary oýnaýarlar, aşpezlik reseptlere onlaýn seredýärler we wideo aragatnaşyk arkaly jaňlaşýarlar. Amerikalylaryň internetde ylmy gözlegleri geçirmek babatda beýlekilerden has öňdedigi belli boldy.